banner velkommen

Regulativ for Rønnerhavnen


Enhver bådpladsejer i Rønnerhavnen forpligter sig til følgende:

01. Lejeren er indforstået med den af bestyrelsen anviste plads og med pladslejen. Lejen kan med frigørende virkning kun indbetales til det af bestyrelsen anviste pengeinstitut. Ved indmeldelse kan der dog betales på Havnekontoret.

02. Ved tildeling af bådplads inden den 15. august, betales for hele indeværende kalenderår. Efter denne dato betales for et halvt år.

03. Lejen og kontingent er helårlig og betales forud for et år ad gangen. Beløbet skal være betalt senest til den af bestyrelsen fastsatte dato.

04. Betales kontingentet ikke rettidigt, vil Foreningen være berettiget til at udmelde medlemmet 8 dage efter, at Foreningen skriftligt har rykket for betalingen, og bådpladsen vil derefter være ledig. Efterkommes et givet påbud om at fjerne båden fra havnen ikke, fjernes båden af Havnemyndig-heden for ejerens regning og risiko, og betragtes som efterladt, jf. det af Kystinspektoratet udgivne ”Standardreglementet” pkt. 2.16.

05. Tildeling af bådpladser sker efter medlemmernes anciennitet i foreningen. Et medlem, der står for tur til at leje bådplads, kan af bestyrelsen rykkes ned i ventelisten, såfremt medlemmet, når tilbud gives, ikke er i besiddelse af båd.

06. Enhver bådpladsejer skal være medlem af Rønnerhavnsforeningen. Dette gælder dog ikke Frederikshavn Kommune som lejer af bådpladser.

07. Havneopsynet er berettiget til at kræve kvittering for betalt leje forevist. Ingen båd må fortøjes uden for de anviste pladser.

08. Ved salg og afhændelse af bådplads, kan forudbetalt leje kun refunderes i den udstrækning, hvor bestyrelsen kan skaffe nyt lejemål. Fremleje eller udlån af bådpladser er ikke tilladt. Ved lejers dødsfald kan pladsen overdrages livsarvinger, uafhængig af venteliste.

09. Vedrørende opsigelse af lejemål: Fra lejers side opsiges et lejemål skriftlig med mindst 3 måneders varsel til den 1. januar. Fra bestyrelsens side er lejemålet uopsigeligt for så vidt lejekontraktens bestemmelser overholdes, og for så vidt Rønnerhavnsforeningen står som lejer af havnen. For henstilling af båd på havneområdet, uden betaling af havneafgift, fastsættes prisen af bestyrelsen.

10. For pladser, der bruges til både, der udlejes erhvervsmæssigt, kan efter behov og efter Byrådets godkendelse fastsættes særlige bestemmelser.

11. Både som ligger i havnen eller henstår på havneområdet er på bådejerens eget ansvar.

12. Alle både, stativer, vogne og grej m.v., skal være forsynet med bådpladsnummer og evt. telefonnummer.

13. Kendt ejerforhold:
Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer samt vogne, stativer m.v. kan Havnemyndigheden forlange flyttet inden for en 3 måneders frist. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan Havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet, vogn eller stativ m.v. fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal Havnemyndigheden så vidt mulig give ejeren besked herom. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af Havnens omkostninger.
Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan Havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejerens opholdssted er ukendt for Havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad. Er der sket skade på fartøjet, er det udelukkende på ejerens regning og risiko og Foreningen uvedkommende.
Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af Havnemyndighedens omkostninger.

14. Ukendt ejerforhold:
Her gælder Loven Om Hittegods.

15. Er der ved oliespild eller lignende, forvoldt skade på andre fartøjer, broer, havneanlæg eller lignende, er skadevolder erstatningspligtig, i enhver henseende.

16. Både kan maksimalt være henstillet på vinterpladsen hele året rundt i 3 år, hvorefter de skal fjernes af ejeren. Efterkommes en henstilling om fjernelse ikke, vil de, efter at have været fremlyst via fogedretten, blive bortskaffet for ejerens regning og risiko.

17. I ugerne 26 – 33 incl. må hjemmehørende både ikke ligge ved gæstebroen mere end 2 timer i dagtimerne indtil kl. 16. Herefter vil de blive betragtet som gæstesejlere og skal betale gebyr gældende for gæstesejlere.

18. Ansøgning om tilladelse til opstilling af telte på vinteropbevarings pladsen i vinterhalvåret fra 1. oktober til 1. maj kan afgives til Havnefogeden, der anviser plads. Det er en udtrykkelig forudsætning for opstilling, at telte nedtages senest 1 uge efter, at båden er kommet i vandet, dog senest den 1. maj. I særlige tilfælde kan gives dispensation.

Havneoversigt

1 Havneoversigt Rønnerhavnen WEB

Klik på billedet for stor visning.

Byoversigt

1 Byoversigt Rønnerhavnen WEB

Klik på billedet for stor visning.

 

Gå til toppen
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework