Kontakt os

Kontakt

Contact Info

Ordensreglement

Havnens område:

Rønnerhavnen omfatter det på planen nedenfor indtegnede område, dog undtaget byggefelterne.

For orden og sejlads gælder for tiden den af Kystinspektoratet udstedte bekendtgørelse af 15.04.2002 : ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.”

Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet i dette standardreglement. Et eksemplar udleveres til alle nye medlemmer og kan i øvrigt afhentes på Havnekontoret.

 1. Enhver, der befinder sig på havnens område, har pligt til straks at efterkomme Havnemyndig-hedens anvisninger og påbud, herunder også at fjerne sig fra havnens område.
  • Farten for maskindrevet fartøj må ikke overstige 3 knob.
  • Sejldrevet fartøj må holde nødvendig styrefart.
  • Havnen må ikke benyttes som øvelsesplads for motorfartøjer.
 2. Både skal anbringes i solide fortøjninger, der er afpasset efter bådenes størrelse, så de under alle forhold holdes inden for anvist plads.
 3. Både skal i fornødent omfang være forsynet med fendere langs siderne.
 4. I havn skal alle bådens fald og hiv være fastgjort, så klapren mod mast undgås.
 5. El må ikke bruges til opvarmning af både. For brug af el og vand kan bestyrelsen fastsætte særligt regulativ. Forbruget aflæses af Havnefogeden, der på Foreningens vegne udsteder regning på beløbet. Forbrug af el må kun ske fra udtag fra siden af skab på broerne eller stikkene på lysmasterne på vinteropbevarings pladsen til brug for el-værktøj og lejlighedsvis opladning af batteri. I tilfælde af misbrug pålægges en betaling for et skønsmæssigt forbrug, fastsat af bestyrelsen. Der må kun anvendes 3 ledet godkendt kabel uden samlinger.
 6. Pontoner, broer eller Y-bomme må ikke benyttes til opbevaring af grej. Dette skal i rengjort stand anbringes i anviste båse. Dog tillades der 2 baljer med rengjorte garn på broen ved egen bådplads, baljerne skal været placeret på stativ, anvist af havnen, for at skåne træbroerne. Anbragte baljer skal være forsynede med pladsnummer. Havneopsynet er bemyndiget til at fjerne grej, der ikke opfylder ovennævnte. Fjernet grej kan efterfølgende af Havnemyndigheden på forlangende udleveres til ejeren mod et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen. Gebyret andrager for tiden 25 kr. pr. enhed. Uafhentet umærket grej betragtes som Hittegods. Det er dog tilladt:
  • At anbringe ruser til tørring og reparation på græsskråningerne i kort periode
  • At anbringe grej i egen båd
  • At anbringe grej inden for husenes eget område alt sammen under forudsætning af, at det er rengjort.
 7. Hen kastning af affald af enhver art i havnebassinet eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havneområdet. Miljøfarligt affald, såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre, akkumulatorer samt elektronik må ikke anbringes i eller ved de almindelige beholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere. Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septiktanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter eller modtagefaciliteter. I øvrigt henvises der til ”Standardreglementet”.
 8. Rengøring af garn og redskaber på land skal foregå på anviste pladser. Affald, herunder fiskeaffald i forbindelse med rengøringen, må ikke anbringes i affaldscontainere eller kastes i havnen, men skal fjernes fra havnens område.
  Gentagen overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre bortvisning fra havnen.
 9. Ved brændstofpåfyldning træffes alle forholdsregler mod brand.
 10. Badning, windsurfing, vandskiløb, kapsejlads og lignende er ikke tilladt i havnen uden forudgående tilladelse fra Havnemyndigheden.
 11. Det er ikke tilladt at benytte radioapparater eller lignende, på en sådan måde, at det kan være til gene for andre. Ligeledes må unødig støj undgås.
 12. Søsætning, ophaling, kølhaling og klargøring af både skal ske på anviste pladser, der ryddes og rengøres efter brug.
  Fartøjer, bådvogne og master m.v. må kun anbringes på de dertil bestemte pladser, der anvises af Havnemyndigheden.
  Fartøjer og bådvogne, der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er Havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.
 13. Parkering må kun finde sted på de anviste pladser.
 14. Alle klager over misligholdelse af ordensreglement eller regulativ skal ske skriftligt til Havneopsynet.
 15. Anvendelse af havnens tekniske installationer sker efter aftale med Havneopsynet.
 16. Overholder medlemmer ikke Foreningens vedtægter, regulativer samt ordensbestemmelser, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af Foreningen med omgående virkning.
 17. Fiskeri med garn og ruser i havnens område (inkl. Yderhavnen) er ikke tilladt.
 18. De toiletter, der findes på havnens område, skal benyttes. Foretagelse af nødtørft uden for disse vil medføre skriftlig advarsel fra Havnemyndigheden. Gentaget tilfælde vil medføre bortvisning fra Havnen.