Kontakt os

Kontakt

Contact Info

Vedtægter

Vedtægter for Rønnerhavnen
Stiftet 15.12.1974
 1. Foreningens navn er ”Rønnerhavnsforeningen”. Dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.
 2. Foreningen har til formål at tilvejebringe og administrere de for udøvelsen af fritidssejlads fornødne anlæg, og den kan i så henseende indtræde som ejer, lejer eller bruger af allerede etablerede anlæg, for derved at muliggøre den bedste og mest hensigtsmæssige udnyttelse af disse.
  Foreningens formål er endvidere at fremme interessen for et aktivt fritidsliv, herunder fritidsfiskere, samt dygtiggøre sine medlemmer i sikkerhed til søs samt at give medlemmerne mulighed for interessebetonet virksomhed og kammeratligt samvær i deres fritid.
 3. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.
 4. Foreningens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves årligt forud, til betaling til den af bestyrelsen fastsatte dato.
 5. Foreningens økonomiske grundlag tilvejebringes ved udlejning af bådpladser, medlemskontingent eller på anden, efter bestyrelsens skøn, forsvarlig måde.
 6. De ved foreningens virksomhed tilvejebragte midler skal anvendes til fortsat udbygning og vedligeholdelse af de etablerede anlæg, og i øvrigt bruges i henhold til vedtægternes § 2.
  Anvendes et evt. overskud ikke inden for et enkelt regnskabsår, skal det henlægges til anvendelse i kommende år.
  Bestyrelsen påser, at der opstilles et driftsbudget og anlægges et regnskab, der føres i overensstemmelse med god regnskabsskik, samt at der kan udformes en instruks for kassereren, der skal være myndig.
  Gennemgang af foreningens regnskab foretages af en af bestyrelsen udpeget registreret eller statsautoriseret revisor, samt af de ved generalforsamlingen valgte revisorer, der skal have adgang til at gøre sig bekendt med alt materiale, der har betydning for gennemgangen, herunder forhandlingsprotokol, medlemsprotokol, etc.
  Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og tilstilles med revisors påtegning til Frederikshavn Byråd.
 7. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 3 år ad gangen således, at formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert 3. år (start 2018) og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert 3. år (start 2019), 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 3. år (start 2020). Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, mens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.
  Generalforsamlingen vælger hvert år endvidere 2 suppleanter, 2 bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollantsuppleant.
  Frederikshavn Kommune kan vælge et medlem til bestyrelsen. Underretning om et eventuelt valg meddeles senest den 1. februar.
  Foreninger med tilknytning til havnen kan vælge en repræsentant, som sammen med havneopsynet kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
  Hvervet som bestyrelsesmedlem honoreres ikke.
  Bestyrelsen antager det fornødne personale til varetagelse af den daglige drift af Rønnerhavnen og fastsætter løn og arbejdsvilkår.
 8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Medlemmerne indkaldes med minimum 14 dages lovligt varsel ved annoncering enten i det lokale dagblad, Rønnerposten eller ved udsendelse af indkaldelse.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom.
  Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt planer for det kommende år
  • Kassereren forelægger det godkendte regnskab for det afsluttede regnskabsår samt driftsbudget for det kommende regnskabsår
  • Indkomne forslag
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af 2 revisorer
  • Valg af 1 revisorsuppleant
  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt
  • Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
  • Vedtægtsændringer skal, blandt de fremmødte medlemmer, vedtages med mindst 2/3 flertal
 9. Bestyrelsesmøde afholdes, når formand eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
  Formand, eller i hans fravær næstformand, leder møderne.
  Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
  Udtræder formand i en valgperiode, fungerer næstformand som formand indtil næste valgperiode.
  Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol over sine møder. Den underskrives af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer.
  Til at forpligtige foreningen retslig over for 3. mand kræves underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og kasserer. Disposition over fast ejendom kræver dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 10. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren.
 11. Foreningen kan kun ophæves, hvis mindst 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Denne afgørelse skal bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling med samme stemmeflertal. Indkaldelse sker ifølge reglerne i § 9.
  I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens aktiver til Frederikshavn Byråd til fordeling blandt de børne- og ungdomsforeninger i kommunen, der udøver en virksomhed, som er i overensstemmelse med Rønnerhavnsforeningens formålsparagraf.
  Foreningens vedtægter, enhver vedtægtsændring, samt foreningens opløsning skal godkendes af Frederikshavn Byråd.
  Som vedtaget på generalforsamlingen den 22.marts 2018.